Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, Heart for You 2020|7

Artikel 1. BEGRIPPEN

a. Zorgaanbieder: mevrouw E.S.’t Hart, handelend onder de naam Heart for You, praktijk voor Shiatsu therapie.

b. NVST: Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten. Beroepsvereniging voor therapeuten die lichaamsgericht werken, ingeschreven in het KvK nr. 40507270 te Grou.

c. Zorgaanbieder:  is opgeleid tot therapeut lichaamsgerichte geneeswijzen met het diploma Shiatsu, Voetreflex, Sportmassagetechnieken en HBO Medische Basiskennis. (Certificaten Triggerpoint en Cupping)

d. RBCZ: Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, een registratie- en certificeringsorganisatie voor op hbo-niveau opgeleide therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg.

e. Zorgaanbieder:  staat ingeschreven in het register van de RBCZ als complementair therapeut in de zorg (voldoet aan alle opleidingseisen en voorwaarden die door de RBCZ worden gesteld).

f. TCZ: Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

g. Cliënt: natuurlijke persoon die een therapeutische behandeling bij Heart for You, praktijk voor shiatsu therapie afneemt.

h. Overeenkomst: de overeenkomst tot een door de cliënt toegestane behandeling die de zorgaanbieder en de cliënt – na een intakegesprek – mondeling of schriftelijk zijn aangegaan, waarbij de zorgaanbieder een inspanningsverplichting en de cliënt een medewerkingsverplichting aangaat.

i. Behandeling: het, na toestemming van de cliënt, door de zorgaanbieder doen van onderzoek  en behandeling,  met inbegrip van het geven van adviezen ten behoeve van de cliënt, waarbij de behandeling bestaat uit Shiatsu of Voetreflex therapie, indien gewenst in combinatie met aanvullende of aanverwante technieken, zoals Triggerpoint en Cupping.

j. Behandelsessie: iedere sessie die deel uitmaakt van de overeengekomen behandeling.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en de cliënt.

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen door partijen uitsluitend worden ingeroepen wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst komt tot stand doordat de cliënt de door de zorgaanbieder aangeboden behandeling aanvaardt en daarmee aan de zorgaanbieder toestemming geeft deze behandeling uit te voeren. Indien cliënt jonger is dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders of voogd vereist.

4. De overeenkomst is op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten en plichten van de zorgaanbieder en cliënt, zoals recht op informatie, dossiervorming en inzage daarin, alsook privacy waarborgen, geregeld.

5. De zorgaanbieder is o.a. gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG), alsmede de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden medische gegevens van cliënt vastgelegd ten einde de meest effectieve behandeling te kunnen toepassen. De bewaartermijn van deze gegevens is 20 jaar.

De medische gegevens worden geheim gehouden (beroepsgeheim). Deze worden niet verstrekt aan anderen, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door cliënt, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

6. Cliënt kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

7. De zorgaanbieder heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verzoek van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven.

Artikel 3. PLICHTEN VAN DE CLIËNT

1. De cliënt zorgt ervoor dat de zorgaanbieder, zowel gevraagd als ongevraagd, alle voor de overeengekomen behandeling noodzakelijke informatie krijgt.

2. Wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik,  adres of telefoonnummer dient de cliënt aan de zorgaanbieder door te geven.

Artikel 4. BETALINGEN

1. U ontvangt de factuur direct na het einde van iedere behandeling.

2. Betalingen aan de zorgaanbieder dienen door de cliënt na afloop van iedere behandeling  te geschieden door contante voldoening of door middel van telefonische overboeking. Het verschuldigde bedrag kan ook worden overgemaakt binnen de termijn die op de factuur wordt genoemd, op de door de zorgaanbieder aangegeven IBAN-rekening. Pinnen is mogelijk.

Artikel 5. TARIEVEN EN VERGOEDINGEN DOOR ZORGVERZEKERAARS

1. De actuele tarieven staan vermeld op de website en zijn zichtbaar in de praktijk.

De zorgaanbieder heeft het recht de tarieven aan te passen.

2. De kosten van een Shiatsu of Voetreflex behandeling, worden door de meeste zorgverzekeraars via  een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Of de cliënt recht heeft op een dergelijke vergoeding is afhankelijk van de door de cliënt afgesloten zorgverzekering. De zorgaanbieder staat daar volledig buiten.

3. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag of en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt. Tevens dient cliënt zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren.

Artikel 6. AFSPRAKEN ANNULEREN

1. Indien de cliënt voor een afgesproken behandelsessie verhinderd is, dient deze de zorgaanbieder hiervan ten minste 24 uur tevoren op de hoogte te stellen. Een niet of niet tijdig geannuleerde behandelsessie wordt door de zorgaanbieder bij de cliënt in rekening gebracht.

2. Een annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Bij een annulering via de voicemail, sms of e-mail van de zorgaanbieder geldt het tijdstip van de ontvangst van het annuleringsbericht door de zorgaanbieder als tijdstip van de melding van de verhindering.

3. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afgesproken behandeling brengt de zorgaanbieder het voor de desbetreffende behandelsessie geldende tarief volledig bij de cliënt in rekening. De zorgaanbieder kan hiervan ten gunste van de cliënt afwijken, bijvoorbeeld In geval van plotselinge ziekte dan wel overmacht.

4. De zorgaanbieder heeft het recht een afgesproken behandelsessie te annuleren. Door plotselinge ziekte dan wel overmacht kan er sprake zijn van annulering op korte termijn. De zorgaanbieder zal alsdan zo spoedig mogelijk, in overleg met de cliënt, een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de geannuleerde behandelsessie. De cliënt is, conform artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, gehouden de zorgaanbieder te doen beschikken over zijn actuele adres- en telefoongegevens.

5. Ingeval cliënt later verschijnt dan het afgesproken tijdstip is dit voor rekening en risico van cliënt. De vastgestelde eindtijd blijft van kracht.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

1. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van de zorgaanbieder.

2. De zorgaanbieder is, als lid van de NVST, collectief verplicht verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

3. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgaanbieder gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

4. Alle aanspraken jegens de zorgaanbieder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende behandeling of dienst.

Artikel 8. KWALITEITSBELEID

1. De zorgaanbieder is lid van de NVST (lidnummer L1304) en is bij de RBCZ geregistreerd als RBCZ® registertherapeut (registratienummer 107180R).

2. De kwaliteit en de professionaliteit van de leden van de NVST worden bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klachtenregeling maken daar deel van uit. Voorts zijn de leden van de NVST collectief verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en hebben zij een collectieve rechtsbijstandsverzekering.

3. De RBCZ hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op de gebieden van vakkennis, scholing, ervaring, praktijkvoering en zorgvuldig handelen. Iedere RBCZ® registertherapeut wordt hierop periodiek getoetst. Voorts is de zorgaanbieder, als RBCZ® registertherapeut, gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ en onderworpen aan het onafhankelijk tuchtrecht van de TCZ.

Artikel 9. KLACHTENREGELINGEN EN TUCHTRECHT

1. De zorgaanbieder spant zich in de cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Heeft de cliënt desalniettemin klachten dienaangaande, dan dient de cliënt deze allereerst voor te leggen aan en te bespreken met de zorgaanbieder.

2. Wanneer de klacht op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze niet of niet geheel het door de cliënt gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan deze alsnog een klacht indienen bij de NVST of bij de RBCZ. De zorgaanbieder neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling van de NVST. De NVST heeft de klachtenbehandeling uitbesteed aan Quasir en de geschillenregeling bij Zorggeschil. Tevens is de zorgaanbieder gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ. Op de websites van de NVST en van de RBCZ treft u hierover informatie aan.

3. Wanneer de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder een tuchtrechtelijk verwijt valt te maken, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. De zorgaanbieder is, als RBCZ® registertherapeut, onderworpen aan het – bij TCZ ondergebrachte – onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. Op de website van de TCZ treft u hierover informatie aan.

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

1. Op de rechtsverhouding tussen de zorgaanbieder en zijn of haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wilt u ervaren wat shiatsu therapie voor u kan doen?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie of een intake gesprek. Ik help u graag!